Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

– OPLEIDINGEN en aanverwante diensten (seminaries, workshops, e.d.)
– VERKOOP, VERHUUR EN SERVICE en aanverwante diensten

Opleidingen

Artikel 1 : Toepassingsgebied :

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, seminaries, workshops, en elke andere dienstverlening welke worden uitgevoerd door Vantricht Solutions VOF, gevestigd te 2830 Willebroek, Stationsplein 16/102,  met KBO-nummer 0725.889.701

Andere of tegenstelbare voorwaarden worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan ons stilzwijgen als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

De onderstaande algemene voorwaarden hebben alleszins steeds voorrang op eventuele voorwaarden vanwege een  aanvrager.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Artikel 2 : Partijen & definities :

1)      Vantricht Aswin,  handelsnaam : Vantricht Solutions VOF (hieronder afgekort als: VS) / Opdrachtnemer:

Het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de in artikel 1 vernoemde diensten worden aangeboden en verzorgd, alsmede derden en hulppersonen die VS inschakelt en onder wiens leiding en toezicht deze diensten worden uitgevoerd.

2)      Aanvrager / Opdrachtgever :

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsook diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) die zichzelf, een werknemer  of een andere deelnemer overeenkomstig deze voorwaarden, aanmeldt voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie, workshop of enige andere door de opdrachtnemer aangeboden dienstverlening.

De aanvrager/opdrachtgever is tevens diegene aan wie VS zal factureren.

 

3)      Deelnemer :

De natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding zal deelnemen

4)      Inschrijvingsgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie of workshop.

5)      Cursusgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor ondersteunend materiaal, zoals bijvoorbeeld handboeken, didactisch materiaal, e.d.

6)         Catering :

Bij open opleidingen die door VS worden georganiseerd, is de catering steeds inclusief in het inschrijvingsgeld. In de gevallen waar de catering niet is inbegrepen in het inschrijvingsgeld, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de website en/of op de prijsofferte.

7)         Open opleiding :

Dit is een opleiding die door VS wordt georganiseerd en waarbij verschillende deelnemers van verschillende bedrijven en/of particulieren mogen deelnemen.  Het is een opleiding die in open vorm, meestal klassikaal wordt gegeven.   De inhoud van de opleiding wordt geheel door VS bepaald en is voor iedere deelnemer dezelfde.  Alle open opleidingen die VS aanbiedt, staan gepubliceerd op de website, met inbegrip van het volledige opleidingsprogramma, doelgroep e.d.

8)         Gesloten opleiding :

Dit is een opleiding op vraag en/of op maat van de Aanvrager en is enkel toegankelijk voor deelnemers die door de Aanvrager zelf worden aangeduid. Een gesloten opleiding wordt gegeven aan een bedrijf en is uitsluitend toegankelijk voor eigen werknemers in dienst van dat bedrijf.
De opleiding kan gegeven worden op verschillende locaties, telkens in overleg met de Aanvrager, zijnde :
* ofwel op het adres van de Aanvrager zelf
* ofwel op een andere locatie die door de Aanvrager werd aangeduid
* ofwel op een andere locatie die door VS werd aangeduid

Iedere gesloten opleiding wordt vooraf qua inhoud, vorm en voorwaarden besproken met de Aanvrager en er wordt steeds een prijsofferte vooraf door VS aan de Aanvrager verstuurd,
dit via elektronische vorm.

 

Artikel 3 : Inschrijving & bevestiging :

3.1. De minimumleeftijd om ingeschreven te worden is 18 jaar.
Indien de leeftijd jonger is dan 18 jaar zal er door een verantwoordelijke van de persoon een toelating moeten gegeven worden om de opleiding te mogen aanvatten.

3.2. (a) Inschrijven voor een open opleiding, cursus, seminarie of workshop dient steeds te gebeuren d.m.v. het daartoe voorziene inschrijvingsformulier dat VS ter beschikking stelt van de Aanvrager/Opdrachtgever en dit via email.

3.2. (b) Bevestiging van een gesloten opleiding, cursus, seminarie of workshop dient evenzeer elektronisch te gebeuren, namelijk d.m.v. een offerte via email.

Het moment van inschrijving (3.2.a) of bevestiging (3.2.b) door de Aanvrager is tevens de aanvang van de overeenkomst tussen de Aanvrager en VS, waarbij dan ook deze voorwaarden van toepassing zijn / in werking treden.  Deze bepaling geldt ook ten overstaan van iedere deelnemer.

3.3. Het inschrijvingsformulier of de bevestiging (zoals omschreven in 3.2.) dient volledig ingevuld te worden verstuurd via elektronische weg naar VS, alsook eventueel aanvullende documenten en/of bewijsstukken die door VS werden gevraagd en zijn vereist, alvorens de opleiding, cursus, seminarie of workshop te kunnen aanvangen. (zoals bijvoorbeeld bepaalde diploma’s als bewijs van voorkennis, certificaten, uittreksel uit het strafregister, e.d.)

De Aanvrager behoudt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de meegedeelde informatie.

3.4. (a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Elk inschrijvingsformulier wordt gevolgd door een ontvangstbevestiging van VS aan de Aanvrager d.m.v. een e-mail.  Ook de factuur en een betalingsuitnodiging worden aan de aanvrager opgestuurd.  Een uitnodigingsmail met de praktische richtlijnen omtrent de opleiding (startuur, locatie, e.d.) wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding per e-mail doorgestuurd aan de deelnemer en/of aanvrager.

3.4. (b) Ingeval van een gesloten opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Zodra VS de online bevestiging heeft ontvangen, neemt VS contact op om de gesloten opleiding in te plannen op een datum die voor beide partijen past.  De overeengekomen datum waarop de gesloten opleiding zal plaatsvinden, wordt door VS via e-mail aan de Aanvrager bevestigd.

3.5. Wijzigingen na de inschrijving zijn niet mogelijk, behoudens in het geval dat VS hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Artikel 4 : Prijzen :

4.1. De prijzen voor het volgen of bijwonen van een opleiding, cursus, seminarie of workshop (=inschrijvingsgeld), alsook het cursusgeld (=eventuele handboeken, didactisch materiaal, e.d. …), staan bij elke opleiding, cursus, seminarie of workshop vermeld op de website.   Indien de Aanvrager geen toegang heeft tot de website of indien het een dienstverlening betreft die niet op de website wordt vermeld , dan gelden de prijzen zoals vermeld in de prijsofferte die door VS vooraf schriftelijk wordt overgemaakt via e-mail aan de Aanvrager.

4.2. De prijzen die VS hanteert zijn gebaseerd op de factoren die op het moment van prijsofferte gekend zijn, zoals materiaalkosten, lonen, van overheidswege opgelegde heffingen, e.d.    VS behoudt zich het recht voor om haar aangeboden prijzen te wijzigen, mits verantwoording en/of eventuele bewijsstukken, ter staving van de prijswijziging.

4.3.  De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. Er is steeds BTW verschuldigd, voor zover deze in België wordt gegeven.

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden:

5.1. (a) Alle facturen (bij “open” of “gesloten” opleidingen) zijn betaalbaar binnen de 30 dagen vanaf de factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen dan ook per aangetekend schrijven kenbaar  te worden gemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Indien een inschrijving of bevestiging tot stand komt in een periode korter dan 30 dagen voor de aanvang van de cursus, dient het inschrijvingsgeld contant betaald te worden. In ieder geval dient het volledige bedrag betaald te zijn voor aanvang van de cursus.

5.2. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag blijft de Aanvrager jegens VS van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die VS op de Aanvrager heeft, integraal opeisbaar. Het voorgaande geldt eveneens indien de Aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard.

5.3. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 2,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

5.4. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een schadebeding van 2,00 %, met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten.

5.5. In geval van gebrekkige betaling uiterlijk op het moment van de start van de opleiding, cursus, seminarie of workshop of eender welke dienstverlening behoudt VS alle rechten om de deelname van de gebruiker aan de dienstverlening te ontzeggen.

Artikel 6 : Wijziging datum en locatie van de opleiding

6.1.  Per opleiding stelt VS een minimum aantal deelnemers vast.  VS behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt.  VS zal de deelnemer/aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen met de deelnemer/aanvrager een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere datum voorstellen).   Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal VS het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de deelnemer/aanvrager.

6.2. Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld.  De deelnemer/aanvrager kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7 : Annulering door de aanvrager

7.1. (a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Bij annulering door de aanvrager en/of deelnemer om eender welke reden vindt geen terugbetaling van het inschrijvings-en cursusgeld plaats.   De aanvrager is ten allen tijde gerechtigd om een vervangende deelnemer te laten deelnemen.   De aanvrager dient wel vooraf schriftelijk te melden aan VS wie de vervangende deelnemer is.

Indien de aanvrager geen vervangende deelnemer kan laten deelnemen, dan kan een inschrijving door de aanvrager/deelnemer uitsluitend worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld onder 7.2.
(zie lager)

7.1. (b) Ingeval van een gesloten opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Een gesloten opleiding kan enkel door de aanvrager worden geannuleerd d.m.v een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten, zoals vermeld onder 7.2. (zie lager).
Bijkomend, is de Aanvrager verplicht om volgende kosten te betalen :
De kosten die reeds gemaakt werden door VS in de aanloop en ter voorbereiding van de gesloten opleiding.  Het betreft hier mogelijkerwijs (maar niet limitatief) : reeds gepresteerde uren om een opleiding te ontwikkelen of te personaliseren, gepresteerde uren aan research,
reeds aangekocht werkingsmateriaal (handboeken, syllabus, … ), eventuele annuleringskosten voor reeds geboekte vergaderzalen, cateringkosten, hotelkosten, verplaatsingskosten, reiskosten, en dergelijke meer.

7.2. Bij annulering van open opleidingen of gesloten opleidingen, zullen de hierna genoemde annuleringskosten steeds aangerekend worden aan de deelnemer, onverminderd en bovenop het recht op schadevergoeding conform de artikelen 7.1.(a) en 7.1.(b)

* bij annulering binnen een periode van zeven (7) werkdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode van vier (4) weken tot zeven (7) werkdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, is er een administratieve kost van 15% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, dit met een minimum van 50,00 euro per oorspronkelijk ingeschreven deelnemer.  Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden, zal VS het restant terugstorten naar de aanvrager/deelnemer, binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering.

 1. b) voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend,  het moment waarop VS het bericht van annulering heeft ontvangen via aangetekend schrijven.   VS zal de annulering schriftelijk bevestigen.

7.3. in afwijking van de artikelen 7.1 en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft de deelnemer die een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het wetboek van economisch recht, Boek I, titel I, het recht om conform artikel VI.47 van datzelfde wetboek de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten hiervan kosteloos te herroepen.

Artikel 8 : Niet verschijning & legitimatie of onvoldoende voorkennis deelnemer

8.1. Ingeval een deelnemer zonder annulering, zoals bedoeld in artikel 7, om welke reden dan ook niet op de opleiding verschijnt, of een opleiding slechts gedeeltelijk bijwoont, dan is de aanvrager het volledige inschrijvingsgeld en cursusgeld verschuldigd.  Er vindt ook geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som.  VS behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.2. Iedere deelnemer aan een opleiding/cursus/seminarie/workshop,  en met name bij een examen, is verplicht om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs.   Indien hij/zij zich niet kan legitimeren, is VS gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van deelname aan de opleiding, het examen of de vaardigheidstest.  Bij sommige opleidingen wordt bovendien een recent Uittreksel uit het Strafregister gevraagd, alvorens te mogen deelnemen aan de opleiding en/of het examen. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld op de website van VS.

8.3. Indien bij een opleiding, examen of vaardigheidstest blijkt dat de deelnemer niet beschikt over de voor de opleiding vereiste voorkennis, diploma’s of andere vooraf vereiste/gevraagde documenten (vb. legitimatiebewijs en/of recent Uittreksel uit het Strafregister), alsook wanneer een deelnemer niet slaagt voor de opleiding, het examen of vaardigheidstest, blijft het  inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd en wordt het niet terugbetaald.

Artikel 9 : Bewijs van deelname, examen / vaardigheidstest, Certificaat / Diploma, 

9.1. Alle opleidingen worden afgesloten met een examen of vaardigheidstest, tenzij anders gemeld.

9.2. Iedere deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van een opleiding (en mits betaling van het inschrijvings-en cursusgeld),  een bewijs van deelname en desgevallend ook een Certificaat/Diploma en de behaalde resultaten.

Artikel 10 : Auteurs- en eigendomsrecht op studiemateriaal

10.1. Op het door VS aan de deelnemer verstrekte studiemateriaal berusten alle auteursrechten bij VS. Niets mag daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van VS.

Bij elke inbreuk hierop is de aanvrager en/of deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro, onverminderd het recht van VS om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.2. Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de deelnemer en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend.   Bij verlies van het in bruikleen gegeven studiemateriaal, kunnen de aanschafkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Alle verbintenissen aangegaan door VS op grond van deze voorwaarden zijn louter inspanningsverbintenissen.  VS stelt alles in het werk om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van haar opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.

11.2. VS is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade en is niet aansprakelijk in geval van fouten van haarzelf of van haar uitvoeringsagenten. De aansprakelijkheid van VS is in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. De verzekeringspolis is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

Artikel 12: Cookies 

12.1  www.vantrichtsolutions.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.vantrichtsolutions.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

12.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

12.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

Artikel 13: Privacy policy

Deze Privacy Policy geldt voor bezoekers en dus iedereen die een bestelling plaatst bij www.vantrichtsolutions.be via de website en/of per e-mail.

13.1 Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden:
de bezoeker verklaart zicht middels het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt kunnen worden:

 • Het verwerken van een inschrijving, reservering of download.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan www.vantrichtsolutions.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

13.2 Gegevens die door de bezoeker aan www.vantrichtsolutions.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk : wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

13.3 Gegevens die de bezoeker aan www.vantrichtsolutions.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

13.4 De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens kosteloos te laten wijzigen. www.vantrichtsolutions.be kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.vantrichtsolutions.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

13.5 De bezoeker heeft het recht op eenvoudig verzoek en volledig kosteloos zich tegen de voorgenomen verwerking van de betreffende persoonsgegevens te verzetten voor wat betreft de verrichtingen met het oog op directe marketing zoals bepaald onder art. 13.1, punt 3.

Artikel 14: Slotbepalingen :

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen.

14.2. Elke betwisting wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

14.3. Bij betwisting zijn uitsluitend de Vrederechter te Willebroek of de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Verkoop, Verhuur en Service

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.
 2. Onze aanbiedingen worden gedaan zonder verbintenis wat de leverings- en uitvoeringsdata betreft die steeds bij benadering worden opgegeven.
 3. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum. Iedere factuur die onbetaald blijft op de vermelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerder met een intrest van 12% per jaar tot de volledige betaling.
  In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12% met een minimum van 75 € als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.
 4. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.
 5. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
 6. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op de klant.
  Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.
 7. De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van van het product. Het pakket kan dan gefrankeerd teruggestuurd worden.
 8. Wij verkopen geen steriele producten aan niet-professionelen.

 

X